Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden voor WR-Connect


RADEMACHER GERÄTE-ELEKTRONIK GmbH, Buschkamp 7, D-46414 Rhede / Westphalia als fabrikant en licentiegever (hierna "licentiegever" genoemd) verleent u, de gebruiker en licentiehouder (hierna "licentienemer") het recht om het portaal, dat onder rademacher.de/login geëxploiteerd wordt, te gebruiken voor het besturen van domotica-apparaten ("WRConnect") volgens de volgende voorwaarden (hierna "Gebruiksvoorwaarden").


§ 1 Onderwerp en toepassingsgebied van de gebruiksvoorwaarden

1. Het onderwerp van deze gebruiksvoorwaarden is het verlenen van gebruiksrechten voor het WRConnect-portaal van de licentiegever aan de licentienemer en de regulering van het gebruik van de functies die worden aangeboden in de applicatie. Het gebruik van WRConnect vereist een registratie volgens § 3.

2. WRConnect wordt gratis aangeboden als webapplicatie. WRConnect kan worden gebruikt via veelgebruikte browsers (MS-Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) in de huidige versie. De installatie van een andere clientsoftware is niet nodig.

3. WRConnect wordt gebruikt om domotica-apparaten van RADEMACHER te bedienen via een RADEMACHER HomePilot. Compatibiliteit met producten van andere fabrikanten wordt niet gegeven. Niet alle producten van RADEMACHER kunnen via WRConnect aangestuurd worden. Een lijst met momenteel compatibele apparaten kan via WRConnect opgeroepen worden.

4. De licentienemer heeft niet het recht om zelf of via derden wijzigingen aan de applicatie aan te brengen of om hierin tussen te komen. De broncode blijft uitsluitend bij de licentiegever.

5. Deze gebruiksvoorwaarden zijn – voor zover niet expliciet anderszins geregeld – van toepassing op zowel consumenten als ondernemers. Een consument is een natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend noch commercieel zijn, noch kunnen toegewezen worden aan zijn eigen zelfstandige beroepsactiviteit (§ 13 BW). Ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een wettelijk samenwerkingsverband, die bij afsluiting van een rechtshandeling handelt in hoofde van de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit (§ 14, lid 1 BW).


§ 2 Verlening van gebruiksrechten, beschikbaarheid

1. Door registratie verleent de licentiegever de licentienemer niet-exclusieve gebruiksrechten voor de respectieve applicatie. De gebruiksrechten worden verleend voor gebruik van de applicatie in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden voor eigen doeleinden in verband met Rademacher-producten.

2. Het verlenen van gebruiksrechten is onderworpen aan de volgende ontbindende voorwaarden:

• de licentienemer erkent het auteurschap van de licentiegever en wijzigt of annuleert met name geen copyrightvermeldingen;

• de licentienemer wijzigt en/of decompileert de applicatie niet (de bevoegdheden van de licentienemer in §§ 69d en 69e UrhG (auteursrecht) blijven onaangetast).

3. Voor zover de licentiegever de overdracht van gebruiksrechten door de licentienemer aan een derde partij toestaat, zal de licentienemer ervoor zorgen dat de derde ook deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt en alle rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien op zich neemt.

4. WRConnect wordt gratis aangeboden met een jaarlijkse gemiddelde beschikbaarheid van 99,5%. Ten minste zeven (7) dagen op voorhand aangekondigd onderhoud, wordt hierin niet meegeteld. RADEMACHER streeft ernaar onderhoud uit te voeren in tijdvensters waarin de applicatie slechts zelden wordt gebruikt.


§ 3 Registratie

1. Voor het juiste gebruik van de applicatie is de licentienemer verplicht om zich te registreren en een gebruikersaccount aan te maken. Hierbij moet de juiste en volledige informatie over zijn identiteit, e-mailadres, evt. klantnummer en andere gebruikersgegevens, worden ingevoerd en bijgewerkt in geval van wijzigingen. Daarnaast moet hij de licentiegever informeren als hij niet langer gerechtigd is om de faciliteit te gebruiken (bijvoorbeeld bij de verkoop van het huis waarin de faciliteit wordt geëxploiteerd, aan een nieuwe eigenaar). Een inbreuk op deze verplichting geeft de licentiegever het recht om de licentiehouder uit te sluiten van het gebruik van de applicatie.

2. De licentiegever kan een gebruikersaccount opschorten als er aanwijzingen zijn dat het gebruikersaccount ongeautoriseerd is gebruikt en/of gepoogd heeft om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de applicatie of onderliggende systemen van de licentiegever van de gebruikersaccount ("hacking"). In een dergelijk geval zal de licentiegever de betreffende licentiehouder onmiddellijk op de hoogte stellen van het e-mailadres dat in het gebruikersaccount is opgeslagen en hem in staat stellen toegang te krijgen door een nieuw gebruikersaccount aan te maken, tenzij er feiten zijn die de mogelijkheid suggereren dat de licentienemer heeft geprobeerd om ongeoorloofde toegang te krijgen tot de systemen van de licentiegever.

3. De licentiegever kan dit contract zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en het gebruikersaccount verwijderen als de systemen van de licentiegever niet permanent (meer dan 72 uur) aan de installatie van de licentienemer kunnen worden gekoppeld en de licentiegever de licentienemer hierop per e-mail naar het geregistreerde e-mailadres gewezen heeft, zonder dat binnen een week na deze mededeling hierop afdoend gereageerd is.


§ 4 Aansprakelijkheid

1. De licentiegever is onbeperkt aansprakelijk als schade wordt veroorzaakt door de licentiegever of zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, opzettelijk of door grove nalatigheid. De licentiegever is ook zonder beperking aansprakelijk voor letsel aan leven, lichaam of gezondheid. Bovendien is de licentiegever aansprakelijk voor gegarandeerde functies van de applicatie en binnen het wettelijke kader volgens dwingende wetten, met name de wetgeving inzake productaansprakelijkheid en de productveiligheidswetten.

2. Daarnaast is de licentiegever aansprakelijk in het geval van een licht nalatige schending van dergelijke verplichtingen, waarvan de vervulling nodig is om de correcte uitvoering van het contract mogelijk te maken en waarop de contractpartner regelmatig mag vertrouwen ("hoofdverplichtingen"), maar alleen tot het bedrag van de typisch voorspelbare schade bij het sluiten van het contract. In andere gevallen van lichte nalatigheid is de aansprakelijkheid uitgesloten.

3. De licentiegever is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een verkeerde setup waarvoor de licentiegever niet verantwoordelijk is of uit een gebruik van eindapparatuur die niet voldoet aan de systeemvereisten.

4. De licentiegever is niet aansprakelijk voor verdere kosten in verband met het gebruik van de applicatie (met name kosten als gevolg van mobiele datatransmissies inclusief dataroaming). Deze afwijzing van aansprakelijkheid is niet van toepassing indien de licentiegever zich schuldig heeft gemaakt aan grove nalatigheid of opzet.


§ 5 Buitengewoon recht van opzegging

De licentiegever heeft het recht om deze licentieovereenkomst te beëindigen voor redenen, inclusief, maar niet beperkt tot, elke ernstige schending van deze gebruiksvoorwaarden of enig auteursrecht in de applicatie.


§ 6 Slotbepalingen

1. Als individuele gebruiksvoorwaarden van deze overeenkomst ondoeltreffend zijn of worden, zal er een bepaling voor in de plaats komen die het economische doel van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert. Mocht een gebruiksvoorwaarde niet effectief zijn of worden, dan zal dit niet van invloed zijn op de geldigheid van alle andere gebruiksvoorwaarden of overeenkomsten.

2. De gebruiksvoorwaarden kunnen, naar goeddunken van de licentiegever, worden gewijzigd of aangevuld in een mate die redelijk is voor de licentienemer. In dit geval worden geregistreerde licentiehouders minstens zes weken voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wijziging op de hoogte gesteld (bijvoorbeeld via het door de licentienemer gebruikte e-mailadres of via de productinformatiedienst). De gewijzigde of aangevulde gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing tenzij de licentienemer zich verzet tegen de datum van inwerkingtreding nadat de licentiegever hem uitdrukkelijk de gevolgen van zijn stilzwijgen heeft medegedeeld. Indien de licentienemer bezwaar maakt, kan de licentiegever deze overeenkomst beëindigen binnen 1 maand na kennisgeving van het bezwaar.

3. De Duitse wetgeving is van toepassing. Het rechtsgebied is de statutaire zetel van Rademacher, voor zover de licentienemer een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een bijzonder publiekrechtelijk fonds is.


Versie juli 2018